لودسل های زمیک

انواع لودسل Zemic:لودسل های خمشی یک طرفه :دریافت مشخصات BM11


دریافت مشخصات 8HC

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

لودسل های خمشی دو طرفه :دریافت مشخصات HM9B
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

لودسل های فشاری :


دریافت مشخصات H2F

دریافت مشخصات BM14G

دریافت مشخصات BM14A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

لودسل های فشاری - کششی :


دریافت مشخصات H3

دریافت مشخصات B3G

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

لودسل های تک پایه :


دریافت مشخصات L6N

دریافت مشخصات L6D

دریافت مشخصات L6Q

دریافت مشخصات L6E


دریافت مشخصات L6G

دریافت مشخصات L6T

دریافت مشخصات L6F


بازگشت

لينک دوستان

    ------